Asystent rodziny

Program asystent rodziny

Asystent rodziny- wsparcie dla rodzin w kryzysie

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

W sprawie ustalenia możliwości wspierania rodziny przez asystenta należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym wg miejsca zamieszkania.

Rolę i zadania asystenta rodziny szczegółowo reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Art. 14. Miejsce pracy asystenta z rodziną

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Art. 15. Zadania asystenta rodziny

1.Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11ust . 1;

2)opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a)realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);

14)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny ust. 1;

16)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a zespół interdyscyplinarny ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.