Bądź aktywnym

„Bądź aktywnym” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” podejmowane będą przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.