O cenę(za godzinę) wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9 86-141 Lniano ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) w zw. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę (za godzinę) wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm w jego miejscu zamieszkania-Lniano, w wymiarze 9 spotkań po 2 godziny każde.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ,, Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1. szpitalu psychiatrycznym;
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5. zakładzie rehabilitacji;
6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Osoba wybrana będzie świadczyć usługi specjalistyczne w miejscowości Lniano, w ilości godzin ustalonych przez zalecenia lekarskie, jednak nie mniej niż 15 godzin miesięcznie.

Okres świadczenia usług nie krótszy niż 4 miesiące (z możliwością przedłużenia w miarę posiadanych środków finansowych).

2. Inne istotne warunki: W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Prowadzenie zajęć rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

3. Kryterium wyboru stanowi cena.

4. Informacje dodatkowe: – niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy; – otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego; – po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

5. Sposób przygotowania rozeznania cenowego. Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku ,,załącznik do oferty”. Oferta sporządzona powinna być w języku polskim, w formie pisemnej na papierze lub w formie elektronicznej, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone nad dzieckiem autystycznym”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub przesłać pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9. Ofertę można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: gopslniano@interia.pl lub faksem nr (52) 33 23 002 w.35.

Ofertę złożyć należy do dnia 23 grudnia 2013r., do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Lniano, 17.12.2013 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lnianie
Janusz Rutkowski