Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO do SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W LNIANIE

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, tryb pracy, zasady powoływania i działania grup roboczych, procedury dokumentowania podejmowanych działań oraz wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu/grup roboczych.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Zespół– oznacza to Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .
 2. Przewodniczącym lub Z-cy Przewodniczącego – oznacza to Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu
 3. Grupie roboczej- oznacza to zespół osób powołanych do pracy w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach
 4. Liderze- oznacza to lidera grupy roboczej
 5. Członku – oznacza to odpowiednio członka Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
 6. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U.Nr 180,poz.1493, z późń. zm.)

§3

1. Zespół działa na podstawie:

1) Uchwały Nr XIII/92/2011 rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Lniano na lata 2011-2016

2) Zarządzenia nr 12/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3) Uchwały X/76/2011 Rady Gminy  Lniano z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2. Zespół nie posiada osobowości prawnej, jest strukturą niezależną, działa na zasadzie dobrowolnego, społecznego wkładu pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Zadania

§ 4

1. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:

1) Integrowanie i koordynowanie realizacji zapisów „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Lniano na lata 2011-2016

2) Współdziałanie z władzami lokalnymi w zakresie kształtowania polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3) Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących „Niebieskich Kart”

4) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

5) Tworzenie warunków pracownikom swoich instytucji do uczestnictwa w pracach grup roboczych

6) Udzielenie wsparcia merytorycznego grupom roboczym oraz bezpośredni udział w ich pracach  w sytuacjach tego wymagających

7) Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rodzinie

8) Opracowanie procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy z jednostkami i podmiotami realizującymi w przedmiotowym zakresie

9) Inicjowanie i wspieranie działań promocyjno-informacyjnych

10) Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, jego rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań

2. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy.

2) Monitorowanie sytuacji w rodzinach, doświadczających przemocy oraz zagrożonych jej występowaniem.

3) Dokumentowanie działań, podejmowanych wobec rodzin dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań.

III tryb pracy Zespołu

§ 5

 1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego/Zastępcę Zespołu wg. Potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 2. Członkowie uczestniczą w posiedzeniach Zespołu i przedstawiają stanowiska dotyczące przedmiotowej problematyki.
 3. Opracowują i przedkładają materiały i informacje z zakresu działalności reprezentowanej instytucji, niezbędne w pracach Zespołu.
 4. Wykonują prace niezbędne do realizacji zadań Zespołu.
 5. Zespół może dokonywać uzgodnień dotyczących realizacji swoich działań wykorzystując wszystkie możliwe środki komunikacji.
 6. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział bez prawa głosu, eksperci i przedstawiciele innych instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaproszeni przez członków Zespołu za zgodą całego Zespołu.

IV Zasady powoływania grup roboczych

§ 6

 1. Grupy robocze powołuje się w indywidualnych przypadkach wystąpienia sytuacji przemocowej wymagającej podjęcia zintegrowanych działań wielokierunkowych, gdy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego tak zdecydują.
 2. Skład grup roboczych jest zmienny. Ustalony zgodnie z potrzebami do podjęcia interwencji w środowisku uwikłanym w przemoc, spośród pracowników instytucji wymienionych w art. 9a ust. 11 i ust. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Skład grupy  może być powiększony o zaproszonych specjalistów z określonych dziedzin w sytuacjach tego wymagających.
 4. Wytypowanie do pracy w grupie roboczej jest równoznaczne ze zgodą przełożonych na uczestnictwo pracownika we wszystkich spotkaniach w ramach obowiązków służbowych.

V Procedury postępowania i działania grup roboczych

§ 7

 1. Członkowie grupy roboczej wyznaczają spośród siebie lidera osobę prowadzącą dokumentację. Liderem grupy zostaje przedstawiciel instytucji, która sporządziła formularz Niebieskiej Karty A, chyba że członkowie grupy postanowią inaczej.
 2. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 na terenie GOPS  w Lnianie. Istnieje możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działania pomocowe.
 3. Dopuszcza się możliwość zwołania posiedzeń grup roboczych poza godzinami pracy wskazanymi w punkcie 2 w sytuacjach tego wymagających. W powyższej sytuacji członkowi grupy roboczej przysługują nadgodziny.
 4. Grupa robocza indywidualnie w każdym przypadku ustala termin i miejsce spotkania, sporządza protokół z posiedzenia grupy , dokonuje oceny i ewaluacji z dokonanych działań poszczególnych członków grupy postaci informacji pisemnej, notatki lub protokołu  oraz  podejmuje decyzje o zakończeniu pracy.
 5. Po podjęciu decyzji o zakończeniu prac lider grupy roboczej przekazuje dokumentacje do Przewodniczącego Zespołu /Zastępcy
 6. Za okres działania grupy roboczej przyjmuje się czas od pierwszego spotkania do podjęcia przez jej członków decyzji o zakończeniu prac , potwierdzonej przez Przewodniczącego Zespołu/Zastępcę.

VI Dokumentacja prac Zespołu i grup roboczych

§8

 1. Wszelkie dokumenty związane z procedurą Niebieskie Karty związane z pracą Zespołu i grup roboczych gromadzone są  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
 2. Dokumentację prac i działań Zespołu i grup roboczych stanowią:
 • Formularz Niebieskiej Karty A, C, D
 • Lista obecności
 • Protokół z posiedzenia
 • Protokół z zakończenia procedury
 • Wszelkie notatki, informacje pisemne i inne protokoły dotyczące wykonanych działań w trakcie realizacji procedury Niebieskiej karty

VII Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zmiana składu osobowego Zespołu następuje zarządzeniem Wójta Gminy Lniano a grupy roboczej decyzją członków Zespołu interdyscyplinarnego.
 2. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest delegowanie do pracy w Zespole/grupie roboczej innej osoby w zastępstwie.
 3. W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia rodzinom członkowie Zespołu/grup roboczych uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
 4. Zmiany do niniejszego regulaminu ustalają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w głosowaniu jawnym większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Wszyscy członkowie Zespołu/grup roboczych są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z procedurą Niebieskie Karty również po zakończeniu prac.