Edycja 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie w 2012 r. po raz 5 realizuje projekt systemowy pn. „Bądź aktywnym”.
Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków gminnych, a skierowany  jest przede wszystkim  do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych w gminie Lniano. Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez  aktywizację społeczną i zawodową 21 osób w 2012 r. 23 osób w 2013 r. Realizacja działań jest zaplanowana na lata 2012-2013. W roku bieżącym do projektu przystąpiło 21 uczestników: 7 osób posiadających stopień niepełnosprawności, 2 osób pracujących oraz 12 osób bezrobotnych. Zostało zawartych 14 kontraktów socjalnych oraz 7 umów Programu Aktywności Lokalnej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach doradztwa zawodowego, terapii psychologicznej, treningu kompetencji,  kursie dobrego rodzica, samoobrony, warsztatach dla diabetyków  oraz w kursach zawodowych, takich jak: koparko-ładowarka, wózki widłowe, wózki widłowe z obsługą magazynu, prawo jazdy kat. B, obsługa kas fiskalnych.  Podwykonawcy prowadzący  szkolenia  zawodowe zostali wyłonieni zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Dzięki środkom unijnym został zatrudniony trzeci pracownik socjalny, któremu przydzielono teren opiekuńczy  z bezpośrednią możliwością  realizacji projektu systemowego.