Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – opieka – dzieci autystyczne

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86-141 Lniano ul. Wyzwolenia 9. NIP 5591979968, REGON 340383845

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci chorych na autyzm w ich miejscu zamieszkania: w Lnianie, w wymiarze 18 godzin (9 spotkań po 2 godziny każde) oraz dla dziecka zamieszkałego  w Mszanie w wymiarze 24 godzin ( 8 spotkań po 3 godziny każde).

3.Uzasadnienie

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) oraz §8 ust2 pkt 4 Regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 30.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie zamawiający informuje, że w wyniku podjętych czynności złożono w Ośrodku dwie oferty na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci chorych na autyzm. Podana przez oferentów cena wynosi 75,00 zł za godzinę usług. Obaj wykonawcy: Pani Olga Cytawa zamieszkała w Świeciu oraz Pani Edyta Guzyńska zamieszkała w Świeciu, spełniają warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Na wykonanie usług z w/w wykonawcami zawarte zostaną umowy cywilno-prawne.