Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
zmiana wielkości liter
zmiana kontrastu
formularz kontaktowy
tłumacz migowy online
dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych
informacja dotycząca sytuacji kryzysowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2019-10-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ania Madej.
E-mail: gopslniano@interia.pl
Telefon: 523323764

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
Adres: gopslniano@interia.pl
E-mail: gopslniano@interia.pl
Telefon: 523323764
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku znajduję się od strony Banku Spółdzielczego w Osiu oddzial w Lnianie na ulicy Wyzwolenia 9A. Biura GOPSU umiejscowione są na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody.