Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie diagnozy potrzeb i założeń projektu ,,Bądź aktywnym”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie w 2014 r. po raz siódmy pragnie podjąć się realizacji projektu systemowego pn. „Bądź aktywnym”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Będzie on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych gminy.


Czas realizacji projektu:

Planowany czas trwania projektu od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Główny cel projektu w 2014r.:
Aktywizacja społeczna oraz zawodowa 27 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie.

Kryteria dostępu:
1. Projekt jest skierowany do co najmniej 10% osób niepełnosprawnych;
2. Projekt przewiduje objęciem zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS;
3. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu;
4. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełnienia wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych z uzupełnieniem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX POKL..

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
– bezrobotne i/lub
– nieaktywne zawodowo i/lub
– zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej

Planowane założenia programowe projektu na 2014 rok:
– objęcie 27 uczestników projektu kontraktami socjalnymi;
– praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu;
– pomoc finansowa w ramach zasiłków celowych;
– kursy i szkolenia zawodowe;
– działania o charakterze środowiskowym ( wycieczka, wyjazd do kina itp.),
– spotkania o charakterze informacyjno-poradniczym/warsztaty.

Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% uczestników projektu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie podaje do konsultacji społecznych przygotowany zakres merytoryczny projektu pn. ,,Bądź aktywnym” na 2014 rok.
W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu zapraszamy mieszkańców gminy Lniano do wyrażenia swoich opinii, uwag i propozycji oraz do wypełnienie ankiety pomocniczej.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przesyłać wypełniając  załączoną ankietę drogą elektroniczną na adres: gopslniano@interia.pl lub indywidualnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie w godzinach od 7:00 do 15:00 w dniach od 16.08.2013r do 30.08.2013r.

Z poważaniem
Janusz Rutkowski
koordynator projektu ,,Bądź aktywnym” i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie